Obrazový materiál uvedený v této databázi může být použit pouze při dodržení těchto podmínek: Při každém použití vybraného obrázku či fotografie musí být uveden zdroj a poznámka "Foto: T-Mobile". Kopírování obrázků za účelem dalšího šíření nebo komerčního využití je bez výslovného písemného souhlasu společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. zakázáno. Není dovoleno používat ochranné známky společnosti T-Mobile, jejích dceřiných společností či poboček, vyjma případů, kdy se tyto ochranné známky náhodně vyskytnou na některé z fotografií či obrázků poskytnutých společností T-Mobile Czech Republic a.s. Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. si vyhrazuje právo nepovolit reprodukci materiálu chráněného autorským právem v případě, že se dle vlastního uvážení domnívá, že právo na reprodukci obrazového materiálu je využíváno v rozporu se zájmy společnosti nebo že nejsou dodržovány výše uvedené pokyny na ochranu autorského práva. Toto povolení je poskytováno bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené či mlčky předpokládané, včetně, nikoli však výhradně, mlčky předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel.